VACATURE

– English below –

PosterFlyer

PENNINGMEESTER

Wie zijn wij?
Huurdersvereniging De Eerste Kamer is de belangenbehartiger van studenten die een DUWO-woning huren in Den Haag. Wij komen op voor de rechten van de huurder en controleren DUWO op de plichten die zij heeft. Het bestuur van De Eerste Kamer bestaat momenteel uit vijf bestuursleden: de voorzitter, penningmeester, secretaris, een bestuurslid externe zaken en een bestuurslid lokale zaken. Vijf energieke bestuursleden die staan voor eerlijke en gelijke behandeling van iedere Haagse DUWO-huurder. We vergaderen één keer per week. De ene week doen we dat aan de hand van een officiële agenda, de andere week bespreken we de gang van zaken en kan ieder bestuurslid een update geven van de onderwerpen waar die mee bezig is. Gezelligheid en teamontwikkeling staat bij ons hoog in het vaandel! We hebben een mooi kantoor aan het Stamkartplein. Hier kwamen we voor de coronacrisis wekelijks samen om te vergaderen en om gezellig een drankje te doen met elkaar (en hopelijk kan dat weer binnenkort).
.
Kortom, De Eerste Kamer is een leuk en leerzaam bestuur waar jij onderdeel van kunt uitmaken. Als bestuur hechten we veel waarde aan een leuke sfeer, maar ook vinden we efficiënt en effectief vergaderen belangrijk. Lijkt het jou leuk om ons nieuwe Bestuurslid Extern te worden? Lees hieronder dan snel verder naar wat de functie precies inhoudt.
.
Wat neem jij mee?
Ben jij iemand die gestructureerd te werk gaat? Houd je ervan om bezig te zijn met geldzaken? Misschien is de functie ‘penningmeester’ dan wat voor jou!
Als penningmeester ben jij ‘chef’ financiën. Jij zorgt ervoor dat alle geldzaken op orde zijn. Door jouw rol als penningmeester kan je de vereniging in staat stellen om alles wat zij wil uitvoeren, ook te laten uitvoeren. Jij beschikt over het geld in de vereniging en geeft advies over wat er het best gedaan kan worden met het budget. Het geld van de vereniging is van de huurders. Het wordt daarom alleen uitgegeven vanuit het belang van de huurder. Daarom moet het geld met respect worden behandeld.
.
Je zorgt ervoor dat alle uitgaven verantwoord worden en alles administratief wordt bijgehouden. Je laat zien dat de uitgaven ten goede komen voor de huurder. Verder denk je actief mee met andere bestuursleden over hoe de belangen van de huurder nog beter tot hun recht kunnen komen. Het is een pré als je goed Nederlands spreekt en schrijft.
.
Taken en verantwoordelijkheden
– Opstellen van begroting en financieel jaarverslag
– Boekhouding bijhouden
– Facturen betalen
– Declaraties goed- of afkeuren
– Kascommissie werven
– Presentatie begroting/financieel jaarverslag tijdens algemene ledenvergadering
– Vestigingsoverleggen bijwonen met DUWO 1x per kwartaal
– Bijwonen van vergaderingen 1x per week
.
Praktisch
Je zal gemiddeld 5-10 uur per week besteden aan deze functie, met piekmomenten rond het schrijven van de begroting/het jaarlijks financieel jaarverslag.
.
Er staat een vergoeding van ongeveer 222 euro tegenover de taken die je zult gaan uitvoeren. De eerste maand zal een proefmaand zijn, waarin je nog geen vergoeding ontvangt, omdat je voornamelijk mee zult lopen met het huidige bestuurslid die deze functie uitvoert.
.
De sollicitatiegesprekken zullen plaats vinden in de week 2. De functie start met ingang van 17 januari. Twee weken na de start van je proeftijd hebben we een gesprekje om te kijken hoe het gaat en bovenal wat jij ervan vindt! Aan het einde van de maand wordt een laatste evaluatiegesprek gevoerd. Daarna kan je direct aan de slag met je nieuwe functie!

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan vóór 12 december een mail met je CV en motivatie naar:

solliciteren@de-eerste-kamer.nl

ALGEMEEN BESTUURSLID

Wie zijn wij?
Huurdersvereniging De Eerste Kamer is de belangenbehartiger van studenten die een DUWO-woning huren in Den Haag. Wij komen op voor de rechten van de huurder en controleren DUWO op de plichten die zij heeft. Het bestuur van De Eerste Kamer bestaat momenteel uit vijf bestuursleden: de voorzitter, penningmeester, secretaris, een bestuurslid externe zaken en een bestuurslid lokale zaken. Vijf energieke bestuursleden die staan voor eerlijke en gelijke behandeling van iedere Haagse DUWO-huurder. We vergaderen één keer per week. De ene week doen we dat aan de hand van een officiële agenda, de andere week bespreken we de gang van zaken en kan ieder bestuurslid een update geven van de onderwerpen waar die mee bezig is. Gezelligheid en teamontwikkeling staat bij ons hoog in het vaandel! We hebben een mooi kantoor aan het Stamkartplein. Hier kwamen we voor de coronacrisis wekelijks samen om te vergaderen en om gezellig een drankje te doen met elkaar (en hopelijk kan dat weer binnenkort).
.
Kortom, De Eerste Kamer is een leuk en leerzaam bestuur waar jij onderdeel van kunt uitmaken. Als bestuur hechten we veel waarde aan een leuke sfeer, maar ook vinden we efficiënt en effectief vergaderen belangrijk. Lijkt het jou leuk om ons nieuwe Bestuurslid Lokaal te worden? Lees hieronder dan snel verder naar wat de functie precies inhoudt.
.
Wat neem jij mee?
Jij bent een enthousiaste en sociale student die zijn energieke en initiatiefrijke flow meebrengt naar het bestuur! Netwerken is voor jou geen probleem; een praatje maken met de sociaal beheerders van DUWO of met studentbeheerders geeft jou alleen maar energie. Met de informatie die jij krijgt van de verschillende partijen controleer en bevorder jij de beleidsvoering van DUWO. Dit kan door middel van de gesprekken of op een strengere wijze door middel van een ongevraagd advies. Ook ben jij het eerste aanspreekpunt van onze Leden. Je stimuleert contact met Leden en probeert dit contact te behouden. Sinds dit jaar werken wij met het administratiesysteem van LASSO, waarbij je Leden gericht kunt benaderen (via e-mail). Dit biedt veel mogelijkheden om jouw eigen ideeën uit te voeren. In overleg met het bestuur ga je voor een gedeelte de socials van onze vereniging onderhouden, denk hierbij aan Instagram, Facebook en natuurlijk onze website. Tijdens de bestuursvergadering één keer per week, vertel je aan het bestuur wat je gedaan hebt en of je nog hulp nodig hebt op bepaalde vlakken. Misschien heb je wel een budget nodig voor een duurzaamheidsactie? Het is een pré als je goed Nederlands spreekt en schrijft.
.
Taken en verantwoordelijkheden
– Contact onderhouden met Leden en DUWO Den Haag
– Beheren van de klachtafhandeling
– Beleggen en stimuleren van bewonersbijeenkomsten
– Socials onderhouden, in overleg met het bestuur
– Vestigingsoverleggen bijwonen met DUWO Den Haag 1x per kwartaal
– Bestuursvergaderingen bijwonen 1x per week
.
Praktisch
Je zal gemiddeld 5-10 uur per week besteden aan deze functie.
.
Er staat een vergoeding van ongeveer 222 euro tegenover de taken die je zult gaan uitvoeren. De eerste maand zal een proefmaand zijn, waarin je nog geen vergoeding ontvangt, omdat je voornamelijk mee zult lopen met het huidige bestuurslid die deze functie uitvoert.
.
De sollicitatiegesprekken zullen plaats vinden in de week 2. De functie start met ingang van 17 januari. Twee weken na de start van je proeftijd hebben we een gesprekje om te kijken hoe het gaat en bovenal wat jij ervan vindt! Aan het einde van de maand wordt een laatste evaluatiegesprek gevoerd. Daarna kan je direct aan de slag met je nieuwe functie!

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan vóór 12 december een mail met je CV en motivatie naar:

solliciteren@de-eerste-kamer.nl

TREASURER

Who are we?
Tenants’ association De Eerste Kamer represents the interests of students renting a DUWO room in The Hague. We stand up for the rights of the tenant and monitor if DUWO is fulfilling its obligations. The board of De Eerste Kamer currently consists of five board members: the chair, treasurer, secretary, a board member for external affairs and a board member for local affairs. Five energetic board members who stand for fair and equal treatment of every DUWO tenant in The Hague. We have a meeting once a week. One week we do this by means of an established agenda, the other week we discuss the state of affairs and each board member can give an update of the current affairs. Fun and team development are of great importance to us! We have a nice office at the Stamkartplein. Before the corona crisis, we used to meet there every week to have meetings and have a drink together (and hopefully we will be able to do that again soon).
.
In short, De Eerste Kamer is a fun and educational board that you can be a part of. As a board we value a fun atmosphere, but we also value efficient and effective meetings. Would you like to become our new board member for External Affairs? Then quickly continue reading below to find out exactly what the job entails.
.
Who are we looking for?
Are you someone who is organized? Do you like to be involved in financial matters? Maybe the position of ’treasurer’ is something for you then!
As treasurer, you are in charge of finance. You make sure that all finances are well organised. Through your role as treasurer, you can enable the association to carry out everything the association wants to do. You are responsible for the money in the association and give advice on how to use the budget. The money of the association belongs to the tenants. It is therefore only being spend in the interest of the tenant. That is why the money must be treated with respect.
.
You make sure that all expenses are accounted for and that everything is kept up to date. You show that the expenditure benefits the tenant. In addition, you actively think along with other board members about how to do even better justice to the tenant’s interests. It is a plus if you speak and write fluent Dutch.
.
Tasks and responsibilities
– Preparation of the budget and annual financial report
– Keeping accounts
– Paying invoices
– Approve or reject claims
– Recruiting a treasury committee
– Presentation budget/financial annual report at general meeting of members
– Attend site meetings with DUWO 1x per quarter
– Attendance at meetings 1x per week
.
Practical
You will spend an average of 5-10 hours a week on this job, with peak moments around the writing of the budget/annual financial report.
.
There will be a fixed compensation of about 222 euros for the tasks you will be carrying out. The first month will be a trial month, in which you will not yet receive compensation, because you will mainly be working with the current board member performing this function.
.
The job interviews will take place in week 2. The job will start on 17 January 2022. Two weeks after the start of your probationary period, we will have an informal meeting to see how it goes and above all what you think of it! We will do this again at the end of January. After this, you will be able to start working on your new position in February!

Are you interested? Send an e-mail with your resume and motivation before the 12th of December to:

solliciteren@de-eerste-kamer.nl

GENERAL BOARD MEMBER

Who are we?
Tenants’ association De Eerste Kamer represents the interests of students renting a DUWO room in The Hague. We stand up for the rights of the tenant and monitor if DUWO is fulfilling its obligations. The board of De Eerste Kamer currently consists of five board members: the chair, treasurer, secretary, a board member for external affairs and a board member for local affairs. Five energetic board members who stand for fair and equal treatment of every DUWO tenant in The Hague. We have a meeting once a week. One week we do this by means of an established agenda, the other week we discuss the state of affairs and each board member can give an update of the current affairs. Fun and team development are of great importance to us! We have a nice office at the Stamkartplein. Before the corona crisis, we used to meet there every week to have meetings and have a drink together (and hopefully we will be able to do that again soon).
.
In short, De Eerste Kamer is a fun and educational board that you can be a part of. As a board we value a fun atmosphere, but we also value efficient and effective meetings. Would you like to become our new board member for External Affairs? Then quickly continue reading below to find out exactly what the job entails.
.
Who are we looking for?

You are an enthusiastic and social student who brings his or her energy and initiative to the board! Networking is no problem for you; having a chat with DUWO’s social administrators or student administrators only gives you renewed energy. With the information you receive from the various parties, you check and promote DUWO’s policy. This can be done through conversations or in a more formal way through unsolicited advice. You are also the first point of contact for our members. You stimulate contact with members and try to maintain this contact. Since this year, we have been working with the LASSO administration system, which allows you to approach Members directly (via e-mail). This offers many opportunities to carry out your own ideas. In consultation with the board you will partly maintain the socials of our association, think of Instagram, Facebook and of course our website. During the board meeting once a week, you tell the board what you have done and whether you need help in certain areas. Maybe you need a budget for a sustainability action? It is an advantage if you speak and write good Dutch.
.
Tasks and responsibilities
– Maintaining contact with members and DUWO The Hague
– Managing the complaints process
– Organising and stimulating tenant meetings
– Maintaining socials, in consultation with the board
– Attend branch meetings with DUWO The Hague 1x per quarter
– Attend board meetings 1x per week
.
Practical
You will spend an average of 5-10 hours per week on this position.
.
There is a compensation of approximately 222 euros for the tasks you will perform. The first month will be a trial month, during which you will not receive any compensation yet, because you will mainly be working with the current board member who is in charge of this position.
.
The interviews will take place in week 2. The position will start on 17 January 2022. Two weeks after the start of your probationary period, we will have a small talk to see how it goes and above all, what you think of it! At the end of the month there will be a final evaluation. After that, you can get straight to work in your new position!

Are you interested? Send an e-mail with your resume and motivation before the 12th of December to:

solliciteren@de-eerste-kamer.nl