Samenwerkingspartners

Om onze taken zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, werkt De Eerste Kamer actief samen
met allerlei partijen. Hieronder staan enkele partijen waarmee we samenwerken:
DUWO

Als huurdersvereniging van DUWO Den Haag is DUWO ons belangrijkste gesprekspartner. Stichting DUWO is een sociale woningcorporatie voor studenten. Met ruim 30.000 studentenwoningen is deze organisatie de grootste aanbieder van studentenhuisvesting in het land. In feite houden we ons met hetzelfde bezig en streven we hetzelfde doel na, goede en betaalbare huisvesting voor studenten, alleen doen wij dat vanuit het perspectief van de huurder.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op DUWO en bestaat uit zes leden. Elk lid is verantwoordelijk voor een portefeuille die bij zijn deskundigheid past. Namens de huurders nemen Hans Nederlof (1962) en Floris Koopman (1982) zitting in de RvC. De heer Nederlof is bestuurder bij Fontys Hogescholen en is gespecialiseerd in vastgoedbeheer, projectontwikkeling en economie en de heer Koopman is jurist bij Shell International B.V. en heeft een affiniteit voor fiscale zaken. De Eerste Kamer ontmoet de huurderscommissarissen twee keer per jaar om bij te praten en het jaarverslag en het beleidsplan van DUWO te bespreken.

Gemeente Den Haag

De gemeente is met de gezamenlijke woningcorporaties verantwoordelijk voor het volkshuisvestingsbeleid. Een stem van de huurders is nodig om invloed te hebben op de beslissingen die de gemeente en corporaties samen nemen. Sinds de nieuwe Woningwet (2015) van kracht is, hebben huurdersorganisaties een grotere rol gekregen. In het ‘drie-partijen-overleg’ tussen gemeente, corporaties en huurders kunnen wij invloed uitoefenen op het lokale woonbeleid. Het beleid wordt elk jaar vastgelegd in de prestatieafspraken.

Onderwijsinstellingen

Naast huisvesting staat ook onderwijs centraal in het leven van een student. Om die reden zijn de onderwijsinstellingen een waardevolle gesprekspartner voor ons, niet te meer omdat een deel van de contracten van DUWO-woningen via de onderwijsinstellingen worden getekend. Dit is vooral het geval bij internationale studenten. De grootste groep studenten, die een woning bij DUWO Den Haag huurt, studeert aan De Haagse Hogeschool of Universiteit Leiden.

Woonbond

De Eerste Kamer is lid van de Woonbond, de landelijke vereniging voor huurders en haar organisaties. Via de Woonbond kunnen we een krachtig huurdersgeluid laten horen op plekken waar dat hard nodig is: in politiek Den Haag en in het overleg met andere organisaties die invloed hebben op landelijk woonbeleid.

Van der Knaap Wonen


De Eerste Kamer wordt professioneel ondersteund door Van der Knaap Wonen. Het bestuur ziet een meerwaarde in een vaste adviseur om haar positie te versterken ten opzichte van DUWO, zowel op lokaal als overkoepelend niveau, waar De Eerste Kamer samenwerkt met collega-huurderorganisaties uit Leiden, Delft, Amstelveen en Amsterdam. De adviseur adviseert over de opstelling richting DUWO en geeft feedback bij voorstellen. Op verzoek van het bestuur kan de adviseur ook grotere projecten vormgeven of leiden die De Eerste Kamer versterken.

Bewonerscommissies


Huurders van een studentencomplex kunnen samenkomen in een bewonerscommissie, kortweg BC. Bewonerscommissies behartigen de belangen van alle bewoners van een specifiek complex. Dit maakt het mogelijk dat oplossingen op maat worden toegepast. Bewonerscommissies opereren net als de huurdersvereniging op het niveau van bewonersparticipatie, wiens rechten en plichten tevens zijn opgenomen in de Overlegwet. De Eerste Kamer ondersteunt de bewonerscommissies met kennis en financiële middelen.


Studentbeheerders


Studentbeheerders verrichten in dienst van DUWO allerhande diensten ten behoeve van de huurders in zijn of haar complex en vormt het eerste aanspreekpunt voor zowel de huurder als voor DUWO. Studentbeheerders voeren welkomstgesprekken met elke nieuwe bewoner en geven informatie over het gebouw, de brandveiligheid en de huisregels. Studentbeheerders zijn de oren en ogen van een complex en kunnen problemen, die in het complex spelen (of ontstaan), snel signaleren. Om die reden zijn studentbeheerders waardevolle gesprekspartners van De Eerste Kamer.

Huurdersorganisaties

DUWO is actief in meerdere steden, te weten Leiden, Delft, Amstelveen, Amsterdam (en omstreken), Wageningen en Deventer. Wanneer dergelijke problemen in meerdere steden spelen, bundelt De Eerste Kamer haar krachten met de collega-huurderorganisaties, zodat wij DUWO meer en van meerdere kanten onder druk kunnen zetten om zaken op te lossen. In december 2019 is deze samenwerking formeel vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst (SOK). Deze is medeondertekend door Huurdersvereniging BRES (Leiden), WijWonen (Delft) en Vereniging Bewoners Uilenstede (Amstelveen). Duwoners (Amsterdam) heeft geen handtekening gezet en Wageningen en Deventer hebben (nog) geen huurdersorganisatie. De ondergetekende huurdersorganisaties zijn daarnaast een onderling samenwerkingsverband aangegaan, de zogeheten Samenwerkende Huurdersorganisaties (kortweg SHO), dat is vastgelegd in het Visiedocument.

BRES

Leiden

Circa
6.800 huurders

WijWonen

Delft

Circa
10.000 huurders

VBU

Amstelveen

Circa
3.500 huurders

Duwoners

Amsterdam (en omstreken)

Circa
7.600 huurders

Landelijk Overleg Studentenhuurders

De Eerste Kamer staat te allen tijde open voor samenwerking met andere organisaties. Zo heeft de vereniging begin 2021 de krachten gebundeld met 10 huurdersorganisaties binnen het Landelijk Overleg Studentenhuisvesting (kortweg, LOS). Samen vertegenwoordigen we zo’n 95.000 huurders uit verschillende studentensteden. De stem van studenten moet op landelijk niveau gehoord worden! Het LOS staat voor:

💬 De stem van studenten in het studentenhuisvestingsbeleid
💰 Voldoende betaalbare studentenhuisvesting
🌱 Hoogwaardige en duurzame studentenhuisvesting
⚖   Versterking van de rechtspositie van studentenhuurders
🏠 Een soepele overgang van student naar starter

InstagramFacebookLinkedInTwitter