Portefeuilles

Portefeuille wonen

Meer betaalbare studentenwoningen in de Hofstad.

Als sociale studentenhuisvester dient DUWO de betaalbaarheid van haar studentenwoningen te waarborgen. De Eerste Kamer houdt bij de jaarlijkse huurverhoging in de gaten of de huren niet voorbijgaan aan de aftoppingsgrens of kwaliteitskortingsgrens. Daarnaast voorziet De Eerste Kamer een belangrijke rol voor de Gemeente Den Haag om meer plekken in de stad ter beschikking te stellen voor betaalbare studentenwoningen. Veel aanbestedingen gaan aan DUWO voorbij ten behoeve van particuliere partijen, die meer geld op tafel leggen. Er is sprake van een structureel tekort aan studentenwoningen, terwijl het aantal studenten in Den Haag de sterk stijgt.

Portefeuille Veiligheid

Veilig wonen.

Iedere huurder heeft recht op een prettige en veilige woonomgeving, dat wil zeggen zowel op sociaal vlak als op het gebied van brandveiligheid. Den Haag staat in de top 10 van meest onveilige gemeenten in Nederland. De Eerste Kamer spoort DUWO aan om beveiliging op maat te maken per gebouw, opdat panden fatsoenlijk en veilig afgesloten kunnen worden en waar nodig worden voorzien camera-bewaking. Sociale controle door studentbeheerders en beheerders van DUWO is tevens van waarde. Daarbij is de omgeving rondom het pand en in de wijk een verantwoordelijkheid van de gemeente. De Eerste Kamer denkt samen met de gemeente aan passende oplossingen. De eisen rondom brandveiligheid zijn opgenomen in het Bouwbesluit 2012, waar DUWO zich te allen tijde aan dient te houden. Daarbovenop trekt De Eerste Kamer samen met DUWO op om bewustwording onder studentenhuurders te creëren.

Portefeuille Bewonersparticipatie

Versteviging van de rol van studentbeheerders en bewonerscommissies.

Studentbeheerders en bewonerscommissies zijn de oren en ogen van de panden en weten wat er speelt. Studentbeheerders als eerste aanspreekpunt voor bewoners en bewonerscommissies op het gebied van bewonersparticipatie. De Eerste Kamer spoort DUWO aan goed contact te onderhouden met haar studentbeheerders en bewonerscommissies en duidelijk te communiceren over onder meer hun takenpakket. Deze actieve studentenhuurders leveren een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de leefomgeving.

Portefeuille Dienstverlening

Klantgerichte dienstverlening.

De Eerste Kamer stimuleert DUWO om direct, transparant en duidelijk te communiceren met haar huurders, studentbeheerders en bewonerscommissies. Bij de meeste klachten en vragen, die bij De Eerste Kamer binnenkomen, is miscommunicatie het probleem. Een probleem dat vaak makkelijk voorkomen had kunnen worden. Om (verdere) ervaringen van studentenhuurders in kaart te brengen, maakt DUWO gebruik van het onderzoeksplatform Tevreden.nl. De Eerste Kamer houdt de resultaten nauwkeurig in de gaten en adviseert DUWO (ongevraagd) waar nodig om haar kwaliteit te verbeteren. Wanneer Tevreden.nl niet toereikend is, zet De Eerste Kamer eigen korte vervolgonderzoeken uit.

Portefeuille Duurzaamheid

Duurzame en slimme studentenhuisvesting.

De Eerste Kamer spoort DUWO aan duurzame studentenwoningen toe te voegen aan haar bestaande woningvoorraad en voor 2030 haar voorraad te verduurzamen naar Labelklasse A om deze toekomstbestendig te maken. Duurzamer én slimmer. Met alleen aandacht voor energiebesparing komen we er niet. Innovatie dient integraal onderdeel te zijn van het beleid.

Portefeuille Diversiteit

Divers plaatsingsbeleid.

Den Haag profileert zich als internationale stad van vrede en recht. De stad trekt veel internationale (hulp)organisaties, kenniscentra, bedrijven én studenten. Huisvesting voor internationale studenten is dan ook een vanzelfsprekendheid. De Eerste Kamer adviseert DUWO een gezonde balans te hanteren, waarbij de Nederlandse student niet wordt verdrongen. Daarbij is een gezonde balans tussen zelfstandige en onzelfstandige woningen tevens het uitgangspunt. Bovendien spoort De Eerste Kamer zowel DUWO als de onderwijsinstellingen, die voor een gedeelte de contracten afsluit, aan om oog te hebben voor de diverse studentenpopulatie onder internationals.

Portefeuille Organisatie

Organisatie met oog voor het huurdersbelang.

De Eerste Kamer denkt graag gevraagd en ongevraagd met DUWO mee over organisatiebrede vraagstukken, zoals de toekomstvisie op de doelgroep en de maatschappelijke taak. In onze adviezen op onder meer het jaarlijkse Werkplan en het vierjaarlijkse Ondernemingsplan benadrukken wij het huurdersbelang. Het schrijven of hervormen van beleid, waar niet over maar vanuit de studentenhuurders wordt gedacht, is daar een goed voorbeeld van. De Eerste Kamer staat voor een proactieve huurdersvertegenwoordiging.