Rapporten

Accommodate Enquête


Jaarlijks zet De Eerste Kamer een enquête uit om te inventariseren wat er speelt onder huurders van een ‘Accommodate’ woning bij DUWO. De huurders bij DUWO Accommodate zijn veelal internationale huurders die voor korte tijd een kamer nodig hebben. Wij proberen middels de enquête een beeld te krijgen van de belevenis en waardering van huurders op het gebied van het zoekproces naar een woning, de woonruimte en de dienstverlening van DUWO. Aan de hand van de resultaten van de enquête stellen wij aanbevelingen op om de woonsituatie te verbeteren. Deze overhandigen wij in de vorm van een ongevraagd advies aan DUWO Den Haag.

Accommodate Enquête 2020Accommodate Enquête 2019Accommodate Enquête 2018Accommodate Enquête 2017
DEK Enquête


De Eerste Kamer heeft in 2020 naast de Accommodate Enquête tevens een enquête afgenomen onder reguliere huurders om te inventariseren wat er speelt en wat hun woonbeleving is. Dit rapport wordt tevens in de vorm van een ongevraagd advies aangeboden aan DUWO.

DEK Enquête 2020
Polls


DUWO onderzoekt in samenwerking met Tevreden.nl de klanttevredenheid van haar huurders om beter inzicht te krijgen in de kwaliteit van de dienstverlening. Huurders worden gevraagd naar hun ervaringen omtrent het verhuizen van en naar de woonrruimte, reparatieverzoeken, onderhoud en meer. Dit onderzoek is in de loop van de jaren geoptimaliseerd en steeds verder uitgebreid. Aangezien er inmiddels veel overlap is met de enquêtes van De Eerste Kamer, hebben wij in samenspraak besloten om vanaf 2021 samen op te trekken. De vragenlijsten zijn naar elkaar toegetrokken en middels een online dashboard hebben de huurdersorganisaties direct inzicht in de resultaten van het onderzoek. Wanneer De Eerste Kamer meer inzicht wil in bepaalde onderwerpen, zet zij zelf kleine vervolgonderzoeken uit.

Camerabeleid 2020

Landelijke Monitor Studentenhuisvesting


De Landelijke Monitor Studentenhuisvesting wordt jaarlijks uitgezet door Kences, het samenwerkingsverband van sociale studentenhuisvesters – waar DUWO aan deelneemt – en gaat over studenten en hun huisvesting en voorspelt de huisvestingsbehoefte. De enquête onder circa 45.000 studenten en ramingen van het ministerie leiden tot statistieken en prognoses over het aantal studenten naar leeftijd, geslacht, hbo/wo, bachelor/master en uit- dan wel thuiswonend. Er wordt een beeld geschetst van de omvang, samenstelling en verwachte ontwikkelingen voor de komende 8 jaar van de studentenpopulatie en de studentenhuisvesting. Daarnaast is er aandacht voor de betaalbaarheid, woonwensen en de internationale studenten. DUWO baseert haar beleid op deze cijfers.

Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2021Webinar LMS 2020Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2020Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2019Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2018